Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i d'acord amb l'establit en la Llei 34/2002, d'11 de juliol li informem que:

 • Les seues dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de COTOWEB.ES amb la finalitat d'atendre les seues consultes , prestar el servei sol·licitat i l'enviament d'informació comercial si així ho ha sol·licitat.
 • Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que comptem amb el seu consentiment per al tractament dels mateixos.
 • Segons l'establit en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, en el present formulari li sol·licitem també el seu consentiment exprés per a enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguen ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
 • Li informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: info@cotoweb.es.

 

Política de Privadesa

De conformitat amb el que es disposa en les Condicions Generals d'Accés i Ús de la Pàgina Web de COTOWEB.ES, volem que conegues, mitjançant aquesta pàgina, quins són els criteris i regles que seguim respecte a la utilització de les dades que tu lliure i voluntàriament ens facilites a través de la nostra pàgina web. Els nostres criteris i regles, és a dir la nostra política de protecció de dades, poden variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris seguits per l'Agència de Protecció de Dades, a la qual et podràs dirigir, en cas que consideres que puguem haver incomplit una mica del que en està pàgina t'expliquem. Si es produïra algun canvi et mantindrem informat a través d'aquesta pàgina.

COTOWEB.ES, informa als seus Usuaris que al llarg del website existeixen diferents eines de recollida de dades (formularis consulta, formularis registre/contractació, formularis altes d'anuncis…) utilitzades per l'usuari per a sol·licitar informació, realitzar consultes, sol·licitar la seua subscripció en COTOWEB.ES, o per al registre com a Usuari per a accedir/fer ús de determinats serveis.

L'emplenament d'aquests formularis o eines de recollida de dades i sempre previ consentiment per part de l'usuari implicaran la inclusió de les seues dades en el nostre fitxer, informant-li referent a açò que:

 • Veracitat de les dades.

  Per l'emplenament d'aquests formularis o eines similars, l'USUARI reconeix que les dades subministrades són veraces i certs, comprometent-se a notificar a COTOWEB.ES, qualsevol canvi o modificació que es produïsca en els mateixos.

 • Existència d'un fitxer i ubicació.

  COTOWEB.ES, informa a l'USUARI que les dades personals recollits en aquests formularis seran facilitats a COTOWEB.ES, directament per l'usuari, o si aquests intervingueren, pel seu comercial, pel seu agent o distribuïdor de valor afegit, per a la seua introducció en un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat de COTOWEB.ES, la ubicació de la qual es localitza en les oficines centrals de la companyia.

  Aquest fitxer o base de dades està plenament identificat i inscrit en l'Agència de Protecció de Dades sota el nom USUARIS COTOWEB.ES, garantint-se en tot moment que les dades sol·licitades són adequats, pertinents i no excessius per a l'ús per al qual han sigut recaptats.

  Els camps que componen els formularis d'inscripció, informació, alta o subscripció, podran ser de caràcter obligatori o facultatiu, tant per a serveis lliures com para els que es requereix la condició d'usuari registrat. COTOWEB.ES, no imposa en cap moment a l'Usuari l'obligació d'emplenar determinats camps que no són rellevants, però si sol·licita siguen emplenats altres camps que són necessaris per a la seua gestió, tractament i comprovació així com per a l'enviament de la informació sol·licitada. Igualment s'informa que de no emplenar els camps considerats com a obligatoris, no es procedirà a efectuar el servei vinculat al formulari, podent tractar-se d'una petició d'informació, un pressupost, o un registre d'usuari, no gaudint en aquest últim cas de la condició d'Usuari Registrat.

  L'USUARI autoritza a COTOWEB.ES, els seus agents, els seus comercials i els seus distribuïdors la intervenció dels quals siga necessària per a la prestació del Servei, a tractar les seues dades de caràcter personal amb caràcter confidencial i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb les finalitats arreplegades a continuació.

 • Finalitats de la recollida de dades.

  COTOWEB.ES, declara que les dades personals recaptades seran utilitzats per a remetre INFORMACIÓ GENERAL de la companyia, previ consentiment, així com identificar als destinataris dels serveis sol·licitats en el cas d'usuaris registrats, i amb la finalitat de tramitar i gestionar les labors tècniques i administratives necessàries per a subministrar el servei sol·licitat i/o contractat per dites usuàries o clients si escau, i amb la finalitat de reportar en tot moment a l'Usuari nostra millor atenció.

  COTOWEB.ES, informa a l'USUARI que les dades personals recaptades podran ser utilitzats per a mesurar l'interès de l'USUARI en la qualitat dels serveis subministrats, amb la finalitat de millorar i ajustar els mateixos a les preferències del CLIENT. Així mateix les seues dades personals podran ser tractats per a desenvolupar nous serveis i per a remetre-li informació comercial sobre els productes i serveis oferits per COTOWEB.ES, sempre que haja donat la seua conformitat per a rebre aquest tipus d'informació. Aquesta informació comercial serà enviada a l'adreça de correu electrònic aportada per l'USUARI, identificant la comunicació com a informació publicitària de manera que l'USUARI puga eliminar el missatge publicitari des del primer moment, tot açò sense perjudici del seu dret a oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions. Les seues dades personals podran ser també utilitzats per al registre periòdic de les altes i baixes dels serveis contractats, així com per a valorar la demanda dels serveis, la fidelització dels USUARI i l'efecte que promocions o comunicacions comercials concretes poden tenir sobre aquesta demanda.

  Les dades seran tractades informatitzadament per personal qualificat de COTOWEB.ES, i el seu accés estarà restringit a excepció dels qui en virtut del seu càrrec hagueren d'accedir a aquesta informació.

  En cas que l'usuari realitze una simple consulta i no de conformitat a rebre informació futura, les seues dades seran eliminades una vegada resolta la consulta efectuada.

  Igualment COTOWEB.ES, informa als Usuaris Registrats en el WEB que per a tenir aquesta condició, COTOWEB.ES, requereix sempre que s'emplene un formulari on hauran d'introduir-se determinats dades personals dels Usuaris, a més d'un nom d'usuari i contrasenya que COTOWEB.ES, registrarà per a identificar-li en pròxims accessos.(veure Condicions d'Ús).

  Aquestes dades personals seran introduïts en una Base de dades propietat de COTOWEB.ES, amb la finalitat de verificar els accessos de l'usuari i prestar el servei sol·licitat mitjançant autenticació.

  Al seu torn aquestes dades podran ser utilitzats per a remetre informació comercial, promocions o notícies de la companyia sempre que l'usuari registrat així ho haja sol·licitat. Si l'usuari registrat no desitjara rebre informació futura de COTOWEB.ES, tan sol haurà d'indicar-ho en el registre o després d'aquest en qualsevol moment per qualsevol dels mitjans disponibles. Independentment que opte o no per rebre informació futura de COTOWEB.ES, les seues dades hauran de romandre en la nostra Base de dades per a gaudir de la condició d'Usuari registrat i el seu accés a les zones i serveis que així ho requereixen.

 • Mesures de seguretat i garanties

  COTOWEB.ES, garanteix que les seues dades personals seran tractats amb màxima confidencialitat i secret, adoptant COTOWEB.ES, sobre aquest tema les Mesures de Seguretat de nivell bàsic aplicables als mateixos per a evitar la seua pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat per tercers.

  Així mateix COTOWEB.ES, es compromet a aplicar les següents garanties:

  1-a no cedir en cap cas, a terceres persones, les dades recaptades.

  2-a utilitzar les dades personals única i exclusivament per a les finalitats indicades

  3-a eliminar les dades personals de l'USUARI en un termini de quatre anys des de la conclusió del servei, data en la qual aquestes dades s'integraran en un arxiu històric d'accés restringit creat a l'efecte de controls estadístics, administratius, fiscals i/o judicials.

 • Relacions amb tercers.

  COTOWEB.ES, li informa que una còpia del fitxer USUARIS COTOWEB.ES on estan inclosos les seues dades està allotjat en un Data center amb les màximes garanties de seguretat , amb la finalitat de poder rebre la prestació de serveis del nostre proveïdor d'Internet per a al seu torn prestar-li a vostè el servei sol·licitat : rebre consultes, altes d'anuncis, autenticacions d'usuaris , i en definitiva la navegació pel lloc web.

  En els supòsits en els quals COTOWEB.ES, preveja cedir les seues dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment inequívoc per a efectuar aquestes cessions informant-li en els corresponents formularis electrònics d'inscripció o sol·licitud de la finalitat o finalitats al fet que es destinaran les dades objecte de cessió, així com de la identitat i tipus d'activitat del cessionari. A les dades personals del CLIENT podran tenir accés terceres companyies o professionals la intervenció de les quals siga necessària per a la prestació del servei (tals com a serveis de gestions administratives, transmissió de dades, recollida de dades, emmagatzematge de dades,…) i amb les quals COTOWEB.ES, a aquest efecte i com a responsable del fitxer, subscriurà un contracte de prestació de serveis amb l'empresa en qüestió, que actuarà com a Encarregat del Tractament de conformitat amb la llei 15/99 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades Personals. En aquest contracte, s'arreplegaran les instruccions de COTOWEB.ES, a l'Encarregat del tractament per a la utilització de les dades, el nivell i mesures de seguretat aplicables als mateixos i les garanties establides per a l'ús i eliminació de les dades una vegada acabat el servei contractat. Les dades personals dels CLIENTS no són objecte de transferència internacional alguna. En el cas que COTOWEB.ES, en un futur, preveja realitzar un moviment internacional de dades, comunicarà prèviament aquesta cessió als afectats, una vegada comprovada la no aplicació de les prohibicions arreplegades en la Llei 15/99 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades Personals.

 • Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

  L'USUARI podrà sol·licitar en qualsevol moment, l'accés al fitxer de dades personals emmagatzemat en COTOWEB.ES, amb la finalitat d'obtenir informació sobre les seues dades sotmeses a tractament així com sobre les comunicacions realitzades als mateixos, si escau, o per a obtenir la rectificació, cancel·lació, modificació o oposició al tractament de les seues dades personals, de conformitat amb el procediment creat per COTOWEB.ES, a aquest efecte. Dites dretes podran exercitar-se mitjançant notificació escrita dirigida a C/ Forn de Calç, nº 8 – 46722 BENIFLÀ (València) – Espanya , En aquest cas serà necessari que l'usuari faça arribar al costat de la sol·licitud efectuada una còpia de el seu dni o cif, a fi de comprovar la seua identitat, o per correu electrònic a l'adreça info@cotoweb.es, realitzant l'enviament de la seua sol·licitud des del correu electrònic amb el qual es va registrar en el web o el que va facilitar en el formulari enviat per a la seua consulta o informació.

  Disposa sempre de la possibilitat de baixa automàtica en qualsevol comunicat que se li efectue per e-mail.

  I en prova de conformitat i acceptació del contingut de la present Sol·licitud, l'USUARI prem sobre el botó enviar en manifestació del seu consentiment al tractament de les seues dades personals.

 

Sol·licitem el seu permís per obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Política de Cookies