Condicions d'Ús de la Web

 1. OBJECTE

  En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa que les presents Condicions Generals d'Accés i Ús (d'ara endavant les · Condicions d'Ús·) tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del website o websites d'Internet emplaçat/s en l'adreça: COTOWEB.ES i de la qual és titular Raúl Escrivà Escrivà, amb NIF 20035064-V, domicili social C/ Forn de Calç, nº 8 – 46722 BENIFLÀ (València) – Espanya, (d'ara endavant COTOWEB.ES).

  COTOWEB.ES, ha sigut elaborada per a donar a conèixer i permetre l'accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les quals la web de COTOWEB.ES, tinga relacions comercials, professionals o de qualsevol altra índole.

  L'Objecte social de COTOWEB.ES.

  COTOWEB.ES és un lloc web informatiu dels serveis de l'empresa i d'exemples de treballs realitzats sobre fusteria metàl·lica amb materials com l'alumini, el ferro i l'acer inoxidable.

 2. DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

  1. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

   A través de l'adreça emplaçada en www.cotoweb.es, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en el citat WEBSITE.

   Les condicions d'accés al web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que poguera anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

   La web no exigeix la prèvia subscripció ni el registre per a la simple navegació, o per a l'accés o utilització d'alguns serveis del web. Per contra, per a rebre avisos per correu electrònic de novetats en les ofertes o descomptes és necessari subscriure's.

   Els serveis o continguts que exigisquen subscripció per al seu accés o ús s'acompanyaran de l'avís corresponent de necessitat de subscripció. En el que al tractament de dades personals es referisca, vegeu la Política de Privadesa de COTOWEB.ES.

   1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONES / SUBSCRIPCIÓ D'USUARI

    La mera utilització del web o la confirmació del corresponent camp en el procés de registre com un Usuari Subscriptor, implicarà que queden acceptades les condicions generals d'ús de COTOWEB.ES.

    A través del web de COTOWEB.ES es facilitarà a tots els Usuaris la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l'objecte social de la present entitat.

    Les presents condicions d'ús constitueixen íntegrament el convingut entre les parts tant en l'accés i ús.

    COTOWEB.ES està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions disposades en les presents Condicions Generals d'Ús, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el website, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan haja sigut arreplegada per escrit i signada pels representants legals de cada part.

    Igualment, COTOWEB.ES es reserva el permís d'accés o ús d'alguns dels Serveis del web, ara o en un futur, podent exigir per al seu accés la condició d'Usuari Subscrit, condició que en aquest cas es podrà obtenir mitjançant la inserció de l'e-mail de l'usuari en la corresponent casella de subscripció d'Usuaris que COTOWEB.ES posarà a la disposició dels Usuaris que així ho desitgen.

    Veracitat de les dades

    Per l'emplenament d'aquests formularis, caselles de subscripció o eines similars, l'USUARI reconeix que les dades subministrades són obtinguts directament de l'usuari, veraços i certs, comprometent-se a notificar a COTOWEB.ES, qualsevol canvi o modificació que es produïsca en els mateixos.

  2. CONTINGUT I ACTUACIONS DE L'USUARI

   L'Usuari es compromet a fer un ús licite, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tinga accés ben a través de la pàgina web de COTOWEB.ES o de tercers prèviament proporcionada per COTOWEB.ES i tot açò sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

   L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir, salve per a ús personal, quanta informació (entenga's per informació com qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d'arxiu informàtic, gràfic, etc.) que siga propietat del web.

   Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguen menyscabar, alterar el propi web així com no introduir, ni difondre els denominats ·virus informàtics· que puguen produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del web. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el que es disposa en la llei, moral i ordre publique; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de COTOWEB.ES o persona per aquest delegada.

   Referent a açò, COTOWEB.ES s'exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

   A complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

   La informació proporcionada EN LA WEB no haurà de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva. COTOWEB.ES per la seua banda tractarà en la mesura de les seues possibilitats d'actualitzar constantment aquesta informació.

   COTOWEB.ES manifesta que el servei/producte oferit en la web es correspon amb la descripció del mateix. No obstant açò queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi haguera equivocacions o variacions entre les imatges, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un mer caràcter orientatiu podent existir variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i prestacions del servei/producte oferit i/o sol·licitat.

   COTOWEB.ES s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu web ni respondrà de l'ús que l'Usuari faça d'aqueixa informació.

 3. DRET I OBLIGACIONS DE COTOWEB.ES

  COTOWEB.ES respondrà única i exclusivament dels serveis que preste per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi web i identificat amb el seu corresponent copyright.

  COTOWEB.ES es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permeten garantir la seguretat i privadesa en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes anassin vulnerades per agents externs.

  COTOWEB.ES no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tinga el seu origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguen accés, transmeten, comuniquen, tracten, exhibisquen o embenen aquesta informació al web titularitat de COTOWEB.ES.

  COTOWEB.ES es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que siga necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés i o concreta ubicació del contingut integrant del web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús licite, honrat i diligent dels serveis prestats en el website. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l'ús dels continguts introduïts per terceres persones que anassin il·lícits, racistes delictius, d'apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d'estafa o de qualsevol altra manera que infringisquen les lleis o normatives aplicables ben siguen nacionals com a internacionals.

  COTOWEB.ES no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del web a causa d'interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que puga causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguen dipositar en el website o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

  El Website posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com a fitxes, botons, bàners, links o enllaços que permeten a l'Usuari accedir a continguts o altres sites relacionats amb l'activitat del web o uns altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com a fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, no sent responsable parteix COTOWEB.ES dels websites als quals accedisca l'Usuari a través del seu pàgina, en el que al Dret a l'Honor puga afectar i la informació proporcionada. Per la seua banda COTOWEB.ES tractarà en la mesura de les seues possibilitats de comprovar aquests hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  La totalitat dels continguts als quals s'accedisca a través del servei prestat per COTOWEB.ES estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de COTOWEB.ES o de tercers. Dita continguda no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (COTOWEB.ES).

  Igualment COTOWEB.ES serà responsable respecte de les marques, logos i altres signes distintius que s'incorporen en qualsevol part del website i que siguen propietat de COTOWEB.ES, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com llicenciand dels mateixos.

  Tots els continguts i parteixes integrants del website de COTOWEB.ES han sigut inclosos conforme als principis de la bona fe, indicant que la informació pot procedir total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual COTOWEB.ES no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts mostrats.

  Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pàgina procedents de fonts internes que porten el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de COTOWEB.ES.

 5. PROTECCIÓ DE DADES

  COTOWEB.ES plenament conscienciada de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent sobre aquest tema (LOPD i LSSICE), té implantat en el si de la seua organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.

  Per a açò a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits disposats en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i els disposats en la Llei 34/2002 LSSICE, garanteix un ús no solament legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició disposats en la ja esmentada Llei Orgànica.

  De conformitat amb el que es disposa en la política de privadesa de COTOWEB.ES , es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l'enviament d'un e-mail a l'adreça info@cotoweb.es.

  Referent a açò vegeu Política de Privadesa del Portal COTOWEB.ES.

 6. FUR I LEGISLACIÓ

  Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seua validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al que es disposa anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d'acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d'arbitratge els Jutjats i Tribunals de Gandia (València) a que la seua normativa se sotmetran. Aquest Laude estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa.

  L'Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals d'Ús-Accés en tota la seua extensió.

Sol·licitem el seu permís per obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Política de Cookies